Integritetspolicy

På BootCompany Norden värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

BootCompany Norden AB, org. nr 556250-7565, Box 90147, 120 21 Stockholm, är personuppgifts- ansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Personligt ansvarig är VD – Per Skaar – info@BootCompany.se

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilka ändamål (varför)?

Ändamål

För att kunna hantera beställning/köp och serviceärenden

Behandlingar som utförs

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar).
 • Hantering av frågor kring produkt-, reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, IP-adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
 • Din korrespondens och användaruppgifter för Mitt konto

Laglig grund

Fullgörande av köpeavtal

Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtal. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för den tid som Bokföringslagen kräver.

Ändamål

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

Behandlingar som utförs

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till kunder om produktlarm och produktåterkallelser).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, IP-adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik
 • Betalningsformation
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köp ställe, eventuellt fel/klagomål
 • Användaruppgifter för Mitt konto

Laglig grund

Rättslig förpliktelse.

Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för den tid som Bokföringslagen kräver, eller max 8 år.

Ändamål

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event

Behandlingar som utförs

 • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
 • Identifiering och kontroll av ålder
 • Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster

Laglig grund

Berättigat intresse för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod

Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

Ändamål

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Behandlingar som utförs

 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment. Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.
 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga.
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet görs utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar vårt sortiment.

Kategorier av personuppgifter

 • Kundkategori (företags- eller privatkund samt leverantör)
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Laglig grund

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod

Under den tid utvärderingen pågår

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån köp, förfrågningar och leverantörskontakter kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. Uppgifter om din inkomst eller kreditvärdighet lämnas aldrig ut till tredje part och lagras inte i våra register.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 1. Transporter (logistikföretag och speditörer).
 2. Betallösningar t.ex. banker och andra betaltjänstleverantörer.
 3. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 4. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 3. Företag som erbjuder betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, information om varifrån informationen har samlats in). Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

 • Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring . Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig, har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är, att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Vi använder oss inte av Cookies

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi

har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Vi tar dataskydd på stort allvar och du kan alltid nå oss på info@BootCompany.se Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.


 

 

Per Skaar

Kontor

Per Skaar 
Box 90147 
120 21 Stockholm

Tel: 08-39 00 20 
info@bootcompany.se

Åke Persson Graae

Kontor och lager

Åke Persson Graae
Råstorp, Träloravägen 8 
285 93 Markaryd

Tel: 0433-57 03 00 
info@bootcompany.se

Producerad av Webwise